Una dintre cele mai cunoscute cosplayer-ite vine in Romania la Comic Con

yaya-han-1

Cele­bra Yaya Han, cunos­cută pen­tru cos­tu­mele sale la eve­ni­men­tele de acest gen din lume, va fi pre­zentă ca invi­tat la cea de a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con care va avea loc în peri­oada 9–11 Mai la Romexpo București.

Cuvân­tul „Cos­play” pro­vine de la com­bi­na­ţia  ter­me­ni­lor „cos­tume” şi „play”, iar acti­vi­ta­tea pre­su­pune ca o per­soană să se cos­tu­meze și să intre cât mai bine în pie­lea unui per­so­naj ales, fie din lumea reală, fie el un per­so­naj ima­gi­nar, eroi din filme, cărţi, jocuri video, desene ani­mate etc.

Yaya Han este desig­ner de cos­tume, model și cos­pla­yer având o expe­riență de peste 15 ani. Până în pre­zent a făcut peste 250 cos­tume ale unor per­so­naje din ani­ma­ții japo­neze, benzi dese­nate, jocuri video, sci-fi și pro­pri­ile desene.

Cre­a­ți­ile sale com­plexe și foarte bine exe­cu­tate au câști­gat nume­roase pre­mii și apre­ci­eri în SUA, fiind ast­fel invi­tată atât ca pre­zen­ta­toare, inter­pretă, dar și ca mem­bru al juri­u­lui în con­cur­su­rile de pro­fil a peste 100 de con­ven­ții și alte eve­ni­mente din toată lumea.

Yaya Han

Impac­tul pe care l-a adus în lumea cosplay-ului a fost atat de mare încat a fost invi­tată ca mem­bru în juriul emi­siu­nii King of the Nerds pe TBS Network. De ase­me­nea, a par­ti­ci­pat  în seri­a­lul docu­men­tar Heroes of Cos­play de pe Syfy TV.

Yaya Han va par­ti­cipa în cali­tate de invi­tat de onoare la cea de-a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con, ală­turi de alți cos­pla­yeri renu­miți. Giada Robin este una din­tre aceștia — cos­pla­yer de ori­gine ita­li­ană, a fost recu­nos­cută în cadrul CWM (Cos­play World Mas­ter) ca artist cos­play repre­zen­ta­tiv pen­tru Italia.

Con­cur­sul de Cos­play este cea mai impor­tantă com­pe­ti­ţie a unui eve­ni­ment de tipul EECC. Acesta se va desfă­şura pe scena prin­ci­pală a Comic Con-ului, iar pre­mi­ile vor fi pe măsură.

Dori­to­rii se pot înscrie în con­curs cu pro­pri­ile cos­tume, până pe data de 18 Apri­lie. Aceștia vor sus­ține pe scena prin­ci­pală o scurtă sce­netă sau o pre­zen­tare a costumului.

A doua edi­ție a eve­ni­men­tu­lui East Euro­pean Comic Con va avea loc la Romexpo, în peri­oada 9–11 mai 2014. Prin­tre invi­ta­ții din acest an se numară acto­rii de la Hol­lywood, Jason Momoa, Sebas­tian Roche, Nata­lia Tena, artis­tul Ian Chur­chill, cele­bri­tăți online din Româ­nia — Sec­tor 7 sau Doza de Haș, com­pa­nii cele­bre — Riot Games cu scenă pro­prie pen­tru cel mai jucat pro­dus de gaming al momen­tu­lui, Lea­gue of Legends, dar și dis­tri­bu­i­tori de film. Vizi­ta­to­rii de la Comic Con vor putea par­ti­cipa la mai multe avan­pre­mi­ere mondi­ale și vor putea inte­rac­ționa cu deco­ruri din filme și seriale.

Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate din rețe­lele Myti­c­ket, Even­tim și din maga­zi­nele Diverta din țară.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments