Metal Hurlant Chronicles în avampremieră mondială și panel exclusiv la East European Comic Con

metal hurlant chronicles

East Euro­pean Comic Con va găz­dui anul acesta o pro­iec­tie exclu­sivă și un panel spe­cial cu mem­bri impor­tanți din seri­a­lul SF Metal Hur­lant, cunos­cut în S.U.A. sub numele de Heavy Metal și difu­zat în Româ­nia de AXN.

Ast­fel, dumi­nică, 11 mai, înce­pand cu ora 11:30, la Hotel Pull­man (sala New York), vizi­ta­to­rii vor avea oca­zia de a viziona în avam­pre­mieră mondi­ală epi­soa­dele 1 si 3 ale celui de-al doi­lea sezon și vor putea par­ti­cipa la o sesiune de între­bări și răs­pun­suri cu regi­zo­rul și cre­a­to­rul seri­a­lu­lui Gui­l­laume Lubrano, acto­rul Karl E. Lan­d­ler, direc­to­rul artis­tic Maria Miu și pro­du­că­to­rul Cas­tel Film Stu­dio, Vlad Păunescu.

Acce­sul la pro­iec­ție și la panel se face în baza bile­tu­lui de acces gene­ral, fără să fie nece­sară o înscri­ere prealabilă.

metal hurlant chronicles

Metal Hur­lant Chro­ni­cles este un serial science-fiction bazat pe cele­bra serie de bandă dese­nată Metal Hur­lant (Heavy Metal). Acțiu­nea seri­a­lu­lui este com­plexă și fas­ci­nantă și nu per­mite nicio clipă de mono­to­nie întru­cât fie­care epi­sod se des­fă­șoară într-un alt uni­vers, pe o altă pla­netă și cu per­so­naje dife­rite,  ele­men­tul de legă­tură din­tre toate aces­tea fiind un aste­roid care joacă un rol impor­tant în viața lor și în vii­to­rul civi­li­za­ției. Seri­a­lul reu­nește nume mari pre­cum Michael Biehn (Alien, Ter­mi­na­tor) James Mar­sters (Buffy), Rutger Hauer (Blade Run­ner) Michael Jai White (Spawn, The Dark Kni­ght), Scott Adkins (Expen­da­bles 2), Joe Fla­ni­gan (Star­gate Atlan­tis), John Rhys Davies (The Lords of the Rings) sau Kelly Brooks.

Metal Hur­lant Chro­ni­cles numără două sez­oane, pri­mul din­tre ele fiind deja difu­zat de AXN, cel de-al doi­lea urmând să apară pe micile ecrane în vară.

East Euro­pean Comic Con este cea mai mare con­ven­ție a pasio­na­ți­lor de jocuri, filme, seri­ale, benzi dese­nate, manga din Europa de Est, având ca sursă de inspi­ra­ție mult apre­cia­tul Comic Con de la San Diego. În 2014, între 9–11 mai la Romexpo și Hotel Pull­man, fanii se vor putea întâlni cu acto­rii de la Hol­lywood, Jason Momoa (Urze­ala Tro­nu­ri­lor, Conan, Star­gate Atlan­tis), Mark She­p­pard (Super­na­tu­ral, Dr.Who), Nata­lia Tena (Harry Pot­ter, Urze­ala Tro­nu­ri­lor), dar și cu repre­zen­tanți de seamă ai cosplay-ylui pre­cum cele­bra Yaya Han sau ai ben­zi­lor dese­nate pre­cum Ian Churchill.

Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate din rețe­lele Myti­c­ket, Even­tim și din maga­zi­nele Diverta din țară.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments