Supereroii Internetului” la Comic Con

ka2i_200_200

 

Bucu­rești, 6 mai 2014 – Cre­a­tive Monkeyz, Doza de Haș, 10 Lucruri și Sec­tor 7 împre­ună cu Nimic Nou vor par­ti­cipa la cea de-a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con, din 9–11 mai 2014, București.

Cre­a­tive Monkeyz sunt fai­moși pe Inter­net dato­rită con­ți­nu­tu­lui ori­gi­nal, amu­zant, util si cre­a­tiv. Site-ul lor con­ține foarte multe tuto­rial din Suita Adobe, dar piesa lor de rezis­tență este sus­ți­nută de diver­tis­men­tul din show–uri pre­cum: RObot­zii, 3lăr, Pira­midă, Miez Recomand.

Doza de Haș selec­tează pen­tru inter­na­uți cele mai amu­zante situ­a­ții de pe You­tube, iar aces­tea sunt comen­tate într-un mod unic de Mikey H., pilo­nul Dozei de Haș.

10lucruri au deve­nit cele­bri pe Inter­net prin fap­tul că reu­șesc să explice orice situ­a­ție în exact 10 pași. De pe cana­lul lor de You­Tube am aflat care sunt cele 10 lucruri pe care nu tre­buie să le spui după o des­păr­țire, care sunt tipu­rile de colegi de liceu sau de facul­tate, ce feluri de bău­tori există sau ce nu spun româ­nii când se uită la televizor.

Sec­tor 7 este un grup de  umor care abor­dează, în prin­ci­piu, pro­bleme soci­ale româ­nești, pre­cum numă­rul scă­zut al tine­ri­lor care scriu corect gra­ma­ti­cal, care citesc cărți sau care își aleg modele soci­ale nepo­tri­vite. În momen­tul de față, Sec­tor 7 cola­bo­rează cu Teo, cel care a fost la Deko Caffe și cu Radu „Piti­ci­gra­tis” Ale­xan­dru de la Cața­ven­cii pen­tru emi­siu­nea online Nimic Nou.

Cre­a­tive Monkeyz, Doza de Haș, 10lucruri și Sec­tor 7 împre­ună cu Nimic Nou vor par­ti­cipa în cali­tate de invi­tați la Panels. În cadrul aces­tor Panels, se vor orga­niza sesiuni de între­bări și răs­pun­suri cu fanii.

A doua edi­ție a eve­ni­men­tu­lui East Euro­pean Comic Con va avea loc la Romexpo, în peri­oada 9–11 mai 2014. Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate de pe Myticket.ro, din rețeaua Even­tim, maga­zi­nele Diverta, Căr­tu­rești, Ger­ma­nos, Voda­fone, Orange, Domo.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­tare legate de East Euro­pean Comic Con 2014 ne puteți con­tacta la adresa de email: contact@comic-con.ro.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments