ICE COMIC CON, prima ediție Comic Con de iarnă, la București

miltos

După suc­ce­sul celei de-a doua edi­ții East Euro­pean Comic Con de la Romexpo, la care au par­ti­ci­pat peste 22000 de oameni, în luna noiem­brie, eve­ni­men­tul se îmbracă în haine de iarnă și se trans­formă în Ice Comic Con, o edi­ție aparte ce se va des­fă­șura într-un cadru res­trâns, spe­cial pen­tru fanii adevărați.

Ice Comic Con va avea loc între 14–16 noiem­brie, la Pala­tul Copi­i­lor din Bucu­rești,  iar în vân­zare s-a pus un număr limi­tat de bilete, sco­pul fiind de a faci­lita o inte­rac­țiune pri­e­te­noasă între public și invi­tați. Mai mult decât atât, oas­pe­ții edi­ției de iarnă se vor putea întâlni și cu nume­roși expo­zanți de care își pot face sto­cul de cado­uri pen­tru săr­bă­tori. Prima zi, cea de 14 noiem­brie, este dedi­cată în între­gime târ­gu­lui Comic Con, de unde se pot achi­zi­ționa figu­rine, reviste de benzi dese­nate, cărți și multe obiecte deco­rate cu ima­gini și per­so­naje din filme și seriale.

În zilele de 15 și 16 noiem­brie, pe lângă expo­zanți, vor fi pre­zenți și invi­ta­ții spe­ciali care vor sus­ține sesiuni de auto­grafe și poze și vor sta de vorbă cu fanii în cadrul panel-urilor. Mai mult, aceștia vor putea primi din par­tea artiș­ti­lor gra­fici și desene rea­li­zate spe­cial pen­tru ei.

La Ice Comic Con vor veni 3 actori din popu­la­rul serial  HBOGame of Thro­nes12 artiști con­sa­crați, din­tre care 5 vor veni din afara țării spe­cial pen­tru publi­cul din Româ­nia, dar și 2 com­pa­nii de jocuri video care vor povesti des­pre pro­ce­sul cre­a­tiv din spa­tele jocu­ri­lor preferate.

Pri­mii invi­tați pe care îi dez­vă­luie Ice Comic Con sunt:

MILTOS YEROLEMOU: “What do we say to the god of comic cons? Today is the day!”  Acto­rul Mil­tos Yero­le­mou cunos­cut pen­tru rolul lui Syrio Forel, pro­fe­so­rul care a învățat-o pe Arya Stark arta mânu­i­rii sabiei, vine în pre­mieră în țara noas­tră. Mil­tos este pre­zent și pe cele mari scene de tea­tru din Lon­dra și a mai avut apa­ri­ții în seri­ale pre­cum  Abso­lu­tely Fabu­lous, Black Books si My Family. Acto­rul va inter­preta un rol și în cel mai anti­ci­pat film din 2015: Star Wars Epi­so­dul 7.

El va sus­ține un panel invi­dual în care va sta la povești cu fanii, dar va fi pre­zent și ală­turi de alți 2 colegi de pla­tou din Game of Thro­nes pen­tru o amplă sesiune de între­bari și răspunsuri.

GUILLERMO ORTEGO este un artist de ori­gine spa­ni­olă care s-a facut remar­cat rapid pen­tru talen­tul și viziu­nea sa, lucrând pen­tru gigan­ții Mar­vel Comics și DC Comics. Con­tri­bu­ția sa unica apare în  titluri pre­cum Aven­gers, Wol­ve­rine Vs. Thor, Dark Wol­ve­rine, X-Factor, Green Arrow, Jus­tice Lea­gue Dark, Nigh­twing si Bat­man Eternal.

ALESSANDRO VITTI este un artist Ita­lian care lucrează pen­tru Mar­vel Comics, iar cre­a­ți­ile sale apar în  titluri pre­cum Cap­tain Ame­rica & Haw­keye, Aven­gers Arena si Secret War­ri­ors,  iar cel mai recent pro­iect al sau este Red Lan­ters, un con­cept marca DC Comics.

Ice Comic Con este un eve­ni­ment marca East Euro­pean Comic Con, cea mai mare con­ven­ție a pasio­na­ți­lor de jocuri, filme, seri­ale, benzi dese­nate din Europa de Est, având ca sursă de inspi­ra­ție mult apre­cia­tul Comic Con de la San Diego.

Bile­tele sunt dis­po­ni­bile în număr limi­tat și pot fi achi­zi­țio­nate din rețeaua My Tic­ket, Even­tim și din maga­zi­nele Diverta din țară.

game-of-thrones-scene

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments