Va invitam la Ubisoft Game Jam!

main_banner

Cre­ează un joc in 24 de ore, ală­turi de pro­fe­si­o­niș­tii din indus­tria jocu­ri­lor video.

Pe 22 si 23 noiem­brie, com­pa­nia Ubi­soft orga­ni­zează al doi­lea mara­ton de cre­a­ție pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­niu. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șura la Sky­tower, eta­jul 34, un spa­țiu ce va inspira creativitatea.

Con­cu­ren­ții au la dis­po­zi­ție 24 de ore in care vor avea șansa sa cre­eze cel mai bun joc bazat pe o temă aleasă alea­to­riu in ziua eve­ni­men­tu­lui. Cri­te­ri­ile care vor fi luate in con­si­de­rare sunt: res­pec­ta­rea temei; cre­a­ti­vi­tate / ori­gi­na­li­tate; func­țio­na­li­tate; sunet; atmosferă creată.

Echipa cas­ti­ga­toare va intra in pose­sia unui pre­miu în valoare de 2000 de Euro.

Pen­tru a par­ti­cipa la con­cur­sul Ubi­soft este nece­sară com­ple­ta­rea unui for­mu­lar de apli­care. For­mu­la­rul poate fi acce­sat in sec­țiu­nea spe­cial cre­ată pe www.hipo.ro/gamejam. Cei inte­re­sați se pot înscrie fie in echipă, fie indi­vi­dual – urmând a fi alo­cați in ziua eve­ni­men­tu­lui, in func­ție de abi­li­tă­țile teh­nice, in echipe de cate 2 — 4 mem­bri.  Ter­me­nul limita pana la care cei inte­re­sati se pot înscrie este 13 Noiem­brie.

A doua edi­ție a Ubi­soft Game Jam este adre­sata in pri­mul rând celor cu expe­riența de game deve­lo­p­ment, ce doresc sa inte­rac­țio­neze cu alți pro­fe­si­o­niști din indus­trie într-o atmosfera rela­xata, pe par­cur­sul a doua zile pline de cre­a­ti­vi­tate si adre­na­lina. In cadrul com­pe­ti­ției, ari­ile pe care se pot înscrie sunt: pro­gra­mare, design, si arta.

Ca dezvol­ta­tori de jocuri, nimic nu ne bucura si moti­veaza mai tare ca febra cre­a­tiei, pasiu­nea si talen­tul nece­sare pen­tru a trans­forma o idee intr-o forma de care sa se bucure si altii. Acest mara­ton repre­zinta esenta mun­cii noas­tre con­cen­trata in 24 de ore. Este un eve­ni­ment orga­ni­zat de dezvol­ta­to­rii de jocuri pen­tru dezvol­ta­tori de jocuri. Este o oca­zie sa ne cunoas­tem sau sa ne reve­dem, sa lucram impre­una si sa ne bucu­ram de jocu­rile cre­ate.” a decla­rat Cos­min Raianu, Pro­duc­tion Mana­ger Ubi­soft Bucuresti.

Ca sa va faceti o scurta idee des­pre acest eve­ni­ment, iata cum a fost la prima edi­tie Ubi­soft Game Jam 2014:

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments