TP-LINK devine partenerul Grand Gaming Series

Untitled

TP-LINK Româ­nia anunță cola­bo­ra­rea cu ESL Româ­nia pen­tru pro­iec­tul Grand Gaming Series din cadrul Grand Cinema & More (Băneasa Sho­pping City)

TP-LINK va fur­niza toate echi­pa­men­tele de rețea atât pen­tru con­cur­su­rile de pro­fe­si­o­nisti, cât și pen­tru zonele dedi­cate vizi­ta­to­ri­lor, din cadrul eve­ni­men­te­lor Grand Gaming Series, în acest fel asigurându-se o per­for­manță deo­se­bită, dar și un grad de secu­ri­tate mai mare.

Sun­tem foarte încân­tați sa cola­bo­răm din nou cu TP-LINK după par­te­ne­ri­a­tul exce­lent de la East Euro­pean Comic Con 2014″, a spus Gigi Loghin, Mana­ging Par­t­ner Kic­koff Events. “Sun­tem siguri ca având TP-LINK ală­turi, infranstruc­tura de rețea și con­e­xiu­nile la Inter­net vor fi optime pen­tru un eve­ni­ment de gaming.”

Pro­du­sele TP-LINK sunt puter­nice și usor de uti­li­zat, asi­gură con­di­ții optime pen­tru jocu­rile online care nece­sită o con­e­xiune sta­bilă și secu­ri­zată, dar și pen­tru strea­min­gul video HD la rezo­lu­ții mari.

Grand Gaming Series

Grand Gaming Series va reuni la start cei mai buni gameri ai jocu­ri­lor Lea­gue of Legends, Hear­thS­tone și FIFA15, într-un for­mat spe­cial, care îmbină com­pe­ti­ți­ile online (pe plat­forma ESL – www.esl.gg/grandgaming), cu eve­ni­men­tele offline, din Grand Cinema & More și Grand Combo. Pre­mi­ile totale pen­tru toate com­pe­ti­ți­ile din cadrul pri­mu­lui sezon Grand Gaming Series se ridică la 8.500 EURO cash, adăugându-se aici pro­du­sele har­dware ofe­rite câști­gă­to­ri­lor de peste 3.000 EURO.

Archer C9 — pen­tru jucă­to­rii pretențioși

Archer C9 vine echi­pat cu urmă­toa­rea gene­ra­ție a stan­dar­du­lui Wi-Fi 11ac, ofe­rind o viteză totală de trans­fer de până la 1.9Gbps. Cu 1.3Gbps în frec­vența liberă de 5GHz, și 600Mbps folo­sind două chip-uri wire­less pen­tru o per­for­manță mărită în frec­vența de 2.4GHz, este solu­ţia ide­ală pen­tru cei mai pre­tenţi­oşi jucă­tori aflaţi în cău­ta­rea unui rou­ter fără compromisuri.

Untitled2

Ultra rapi­dul pro­ce­sor dual-core de 1GHz func­țio­nează ca o ”mare” inimă pen­tru viteză, sta­bi­li­tate, per­for­manță a dis­po­zi­ti­ve­lor conec­tate prin Wi-Fi, LAN sau USB. Extra­or­di­na­rele con­e­xiuni Giga­bit oferă viteze de acces supe­ri­oare şi sta­bi­li­tate, trans­for­mând Archer C9 în cel mai bun rou­ter TP-LINK des­ti­nat gamerilor.

Archer C8 — daca faci stream în timp ce te joci

Archer C8 oferă suport pen­tru stan­dar­dul Wi-Fi 802.11ac, având viteze de trans­fer a date­lor de până la 1,75 Gbps. Cei 1.3Gbps în banda de frec­vență liberă de 5GHz și 450Mbps în banda de frec­vență de 2,4GHz îl fac ideal pen­tru orice pasio­nat al jocu­ri­lor online.

Untitled3

Dato­rită teh­no­lo­giei Wi-Fi îmbu­nă­tă­țite, raza de aco­pe­rire este extinsă, ast­fel Archer C8 poate fi cel mai bun pri­e­ten al tău dacă vrei să faci stream în timp ce te joci.

Archer C5 — fără lag

Dato­rită teh­no­lo­giei Wi-Fi – 802.11ac, Archer C5 este de 3 ori mai rapid decât vite­zele wire­less ofe­rite de stan­dar­dul N și oferă un trans­fer de date com­bi­nat de până la 1,2Gbps.

Untitled4

Archer C5 este ale­ge­rea ide­ală pen­tru orice jucă­tor care vrea să-şi des­carce fără întâr­zi­eri cele mai noi update-uri şi care vrea să se bucure de cele mai popu­lare sho­o­tere online, MOBA-uri sau MMORPG-uri fără lag.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments