Robert Knepper vine la East European Comic Con

robert knepper

Robert Kne­pper, maes­tru al rolu­ri­lor nega­tive, vine în pre­mieră în Româ­nia și com­ple­tează tabloul acto­ri­lor inter­na­tio­nali de cali­bru ală­turi de Manu Ben­nett (Cri­xus din Spar­ta­cus), Kris­tian Nairn (Hodor din Game of Thro­nes) și Osric Chau (Kevin Tran din Supernatural).

Robert Kne­pper este bine cunos­cut pen­tru rolul lui Theo­dore “T-Bag” Bagwell în seri­a­lul de suc­ces “Pri­son Break” — con­si­de­rat ade­sea cel mai male­fic anta­go­nist pre­zent vreo­data într-un serial TV — , dar și pen­tru per­so­na­jele inter­pre­tate în filme pre­cum “Good Night and Good Luck” (ală­turi de George Cloo­ney, Robert Dow­ney jr și Jeff Daniels), “Hit­man” și “Trans­por­ter 3”. Un alt serial de suc­ces asu­pra căruia Kne­pper și-a pus amprenta a fost “Heroes” cu rolul anta­go­nis­tu­lui Samuel Sul­li­van. Pe marile ecrane, cel mai recent rol este cel al lui Anto­nius din “Jocu­rile Foa­mei: Revolta, par­tea 1”, acto­rul urmând să apară și în cea de-a doua parte a peli­cu­lei ce va fi lan­sată în noiem­brie 2015. Robert a apă­rut ca și guest star în seri­ale ca “Brea­kout Kings”, “The Bla­c­k­list” sau “Cri­mi­nal Minds”.

Pasiu­nea pen­tru acto­rie s-a năs­cut undeva în copi­lă­rie, în peri­oada în care o înso­țea pe mama sa în culi­sele tea­tru­lui local unde aceasta avea în grijă recu­zita pen­tru spec­ta­cole. Robert a înce­put să se implice mai mult în lumea tea­tru­lui, luând parte la pro­duc­ții locale. Mai târ­ziu, a ales să stu­dieze arta dra­ma­tur­gică la Uni­ver­si­ta­tea din Northwestern.

East Euro­pean Comic Con este mai mult decât un sim­plu eve­ni­ment, ci repre­zintă un spa­țiu de inte­rac­țiune între fani ai seri­a­le­lor, fil­me­lor, ben­zi­lor dese­nate sau jocu­ri­lor video și actori inter­națio­nali, artiști gra­fici  sau cele­bri­tăți din mediul online.

Aleea artiș­ti­lor, zona de gaming și de boar­d­ga­mes, recu­zită de film,  cei 4 actori, 3 scene (una prin­ci­pală, una des­ti­nată dis­cu­țiior cu artiști și cre­a­tori de con­tent pe You­Tube și una de com­pe­ti­ții de gaming) sunt câteva din­tre atrac­ți­ile pre­gă­tite de organizatori.

Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate  din rețe­lele Even­tim și My Tic­ket la pre­țul de 64 de lei, iar în ultima săp­tămână cos­tul va fi de 79 de lei.

East Euro­pean Comic Con este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­rală Kese­nai și Kic­koff Events.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments