John Noble, actor din Stăpânul Inelelor și Fringe, vine la East European Comic Con

John Noble_Lord Of The Rings

În pre­mieră în Româ­nia, un actor din tri­lo­gia “Stă­pâ­nul Ine­le­lor” va fi pre­zent la Bucu­rești. John Noble, cel care i-a dat naș­tere lui Dene­thor, tatăl lui Boro­mir și Fara­mir și guver­na­tor al Gon­do­ru­lui, vine la East Euro­pean Comic Con.

Acto­rul de ori­gine aus­tra­li­ana mai este cunos­cut și pen­tru rolul doc­to­ru­lui Wal­ter Bishop din pro­duc­tia Fox, “Fringe”, pen­tru care a și fost reco­me­pen­sat cu un pre­miu “Cri­tics’ Cho­ice Tele­vi­sion”,  dar și pen­tru rolul lui Henry Par­rish în seria hor­ror, “Sle­epy Hollow”.

John Noble s-a mai remar­cat și prin rolu­rile secun­dare din seri­ale ca “24”, “Trans­for­mers Prime”, “All Saints” sau “Home and Away”.

În ultima parte a tri­lo­giei “Sta­pa­nul Ine­le­lor: Întoar­ce­rea Rege­lui”, film câști­gă­tor a 11 pre­mii Oscar, Noble îl inter­pre­tează pe Dene­thor, cel din urmă guver­na­tor al Gon­do­ru­lui care va fi înlo­cuit de Regele de drept, Aragorn.

Spre deo­se­bire de căr­țile lui Tol­kien, regi­zo­rul Peter Jac­k­son a ales să îl por­tre­ti­zeze pe Dene­thor ca pe un per­so­naj nega­tiv, scoțându-i în evi­dență ego­is­mul, para­noia și alienarea.

John Noble se ală­tură lui Robert Kne­pper (T-bag din Pri­son Break), Manu Ben­nett (Cri­xus din Spar­ta­cus), Kris­tian Nairn (Hodor din Game of Thro­nes), Osric Chau (Kevin din Super­na­tu­ral) și Dan Star­key (Strax din Doc­tor Who).

Tot­o­dată, la East Euro­pean Comic Con, publi­cul va putea lua parte la panel-uri inte­re­sante cu you­tu­be­rul Michael Ste­vens, cre­a­to­rul cana­lu­lui Vsauce, dar și cu cele­bri­tăți autoh­tone din mediul online (Cre­a­tive Monkeyz, Sec­tor 7, 10 lucruri, Doza de Haș, Zmenta, Romer­cial, Rezu­ma­tul Zilei, Dani pe net, Bobospider).

Mai mult decât atât, te vei putea poza pe Tro­nul de Fier din Game of Thro­nes, te vei plimba pe aleea artiș­ti­lor, vei putea par­ti­cipa la con­cur­sul de cos­play sau îți vei putea testa cunoș­tin­țele la quiz.

Și nu în ulti­mul rând, marea finală a cam­pi­o­na­tu­lui regio­nal de gaming, ESL SSL, va putea fi u rma­rita live numai la East Euro­pean Comic Con.

Eve­ni­men­tul va avea loc in peri­oada 8–10 mai, la Romexpo și este orga­ni­zat de Aso­ci­a­tia Cul­tu­rala Kese­nai în par­te­ne­riat cu Kick Off Events.

Abo­na­men­tele pot fi achi­zi­țio­nate  din rețe­lele Even­tim și My Tic­ket la pre­tul de 64 de lei, iar ince­pand cu 1 apri­lie, la 69 de lei. In ultima săp­tămână cos­tul va fi de 79 de lei. Pen­tru mai multe deta­lii, acce­sati www.comic-con.ro.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments