Primavara aduce carti alese in Magazinultau.ro

 

Vrei sa faci un cadou spe­cial de 8 mar­tie? Sau poate iti doresti o carte anume si n-ai vreme de umblat prin libra­rii? Pe raf­tu­rile din magazinultau.ro, ala­turi de pro­duse de IT, elec­tro­nice si jocuri, gasesti ince­pand cu 1 mar­tie si sute de carti ale celor mai cunos­cuti autori romani si straini.

Pen­tru ca pri­ma­vara ne inspira sa visam mai mult si sa ne inves­tim tim­pul atat de pre­tios in acti­vi­tati cu ade­va­rat impor­tante, magazinultau.ro are, ince­pand de astazi si o sec­tiune de carte. Ves­tea buna este ca toate volu­mele au pre­turi exce­lente, iar car­tile vor fi livrate cum­pa­ra­to­ri­lor in maxi­mum 48 de ore. Ves­tea si mai buna este cola­bo­ra­rea cu bookblog.ro, care ne va sta ala­turi in pro­mo­va­rea pro­du­se­lor des­ti­nate lec­tu­rii pe care le vom comer­ci­a­liza online.

Pe langa lista lunga de volume ce sta la dis­po­zi­tia cli­en­ti­lor, magazinultau.ro va oferi vizi­ta­to­ri­lor pachete spe­ci­ale cu abor­dare tema­tica. Vom gandi pen­tru magazinultau.ro pachete avan­ta­joase, fie ca vor­bim de inte­grale de autor, in care vom include cateva din­tre cele mai citite volume ale celor mai popu­lari scri­i­tori, fie carti teo­re­tice des­pre un dome­niu anume, fie ca vor­bim de mar­ke­ting, mana­ge­ment ori resurse umane. Pre­tul unui ast­fel de pachet va fi de maxi­mum 99 lei.

Tot la ince­put de pri­ma­vara, magazinultau.ro lanseaza si sec­tiu­nea de filme pe DVD. Desene ani­mate, come­dii si drame cla­sice si moderne, docu­men­tare si seri­ale care-au schim­bat lumea sunt dis­po­ni­bile la pre­turi intre 9.9 si 99 lei. Le poti achi­zi­tiona pen­tru tine sau le poti tri­mite cadou direct pe adresa destinatarului.

Car­tile si fil­mele pot fi cum­pa­rate si de pe tele­fo­nul mobil, la adresa mobil.magazinultau.ro.

In Magazinultau.ro, pri­ma­vara incepe cu carti si filme alese, la pre­turi spe­ci­ale. Ofera-le cadou feme­i­lor impor­tante din viata ta sau bucura-te de ele in serile de primavara.

Cumperi si primesti bani inapoi!

 

Nici n-a venit bine luna febru­a­rie si-ti vine sa te iei cu mii­nile de cap la gin­dul ca vei fi din nou asal­tat de ches­tii roz si pline de cio­co­lata, in forma de ini­mi­oara sau de amorez.

Noi tinem cu orice pret sa fim alt­fel, asa ca iti pro­pu­nem ceva mult mai prac­tic pen­tru luna asta cu aroma de fon­danta: tu cum­peri si noi iti dam bani inapoi.

 

Ca sa ii poti oferi iubi­tei upgrade-ul pe care si-l doreste (in mate­rie de lap­top, acce­so­rii audio, video sau de orice alt tip care are lega­tura cu vre­una din­tre cate­go­ri­ile noas­tre de pro­duse), pri­mesti de la noi vou­chere cu valoare de pana la 50 de lei, in func­tie de valoa­rea comen­zii efec­tu­ate. Deta­lii des­pre cam­pa­nia care por­ne­ste azi si este vala­bila toata luna febru­a­rie, aici.

 

Vou­che­rele le pri­mesti inclu­siv daca faci comanda de pe mobil, la mobil.magazinultau.ro.

 

Spor la cum­pa­ra­turi si la dragoste!

And… We have a winner!

Dupa ce-am vizio­nat 187 de pro­pu­neri si ne-am ima­gi­nat cum ne-ar sta in “hai­nele” noi dese­nate de cei care s-au inscris in con­cur­sul nos­tru, am ales o vari­anta cas­ti­ga­toare. Ea ne-a fost pro­pusa de Gabriel Pre­otu si va intra chiar de miine in faza de fine-tuning, pen­tru a trans­forma dese­nul lui Gabriel intr-o noua iden­ti­tate pen­tru magazinultau.ro.

 

Mul­tu­mim tutu­ror pen­tru impli­care. Ii mul­tu­mim si lui Gabriel, care pri­meste pen­tru inspi­ra­tia lui un LCD Pana­so­nic cu dia­go­nala de 81 cm.

 

Nu ple­cati prea departe, reve­nim cu vesti des­pre o cam­pa­nie inte­re­santa pen­tru toata luna febru­a­rie!

Cumparaturi direct de pe mobil

 

Ince­pem anul cu o veste buna pen­tru cei mai ocu­pati si mai cala­tori din­tre voi: am creat ver­siu­nea pen­tru mobil a magazinultau.ro. Cu alte cuvinte, puteti comanda pro­duse si din vir­ful mun­te­lui, tot ce va este nece­sar e un tele­fon mobil si dorinta de a primi cit mai curand acasa pro­du­sul pe care-ati pus ochii. Tes­tati noua plat­forma la mobil.magazinultau.ro.

Cum vi se pare ideea? Dar implementarea?

Va doresc cum­pa­ra­turi mobile si rapide!

4 in 1: Prelungim pitchul, continuam oferirea de cadouri pentru achizitia de laptop-uri, va invitam pe forum si va uram numai de bine

 Ina­inte sa ne refu­giem cu totii la gura sobei, avem 4 lucruri impor­tante de comunicat:

 
  1. Mutu­mim tutu­ror celor care ne-au tri­mis ide­ile lor pen­tru noul logo. Am pri­mit multe pro­pu­neri inte­re­sante, avem si o lista scurta: Radu Cris­tian Coc si Adrian Fri­gi­oiu. Pen­tru ca totusi nu ne-am putut decide, am hota­rat sa pre­lun­gim deadline-ul “pitch-ului” nos­tru cu inca o luna. Pre­miul pus in joc e ace­lasi: LCD TV Pana­so­nic de 81 cm.
  1. Con­ti­nuam sa ofe­rim pre­mii celor care achi­zi­tio­neaza laptop-uri. Pri­miti la ale­gere unul din­tre urma­toa­rele obiecte: camere foto digi­tale, cabluri de asi­gu­rare pen­tru note­book, headset-uri blu­e­to­oth, switch-uri pen­tru impri­mante, micro­foane, boxe por­ta­bile, prize cu pro­tec­tie, mingi de masaj cu usb, clesti pen­tru dezi­zo­lat, licente Panda Antivirus.
  1. Va invi­tam la dez­ba­teri pe forum. Echipa noas­tra e conec­tata in per­ma­nenta, gata sa ofere infor­ma­tii, lamu­riri, indi­ca­tii si suport mem­bri­lor foru­mu­lui. Sun­tem inca la ince­put, avem nevoie de fee­d­back din par­tea voastra.
  1. Va mul­tu­mim tutu­ror ca ne-ati stat aproape in anul ce toc­mai se incheie. A fost un an bun pen­tru noi. Ne dorim ca in 2009 sa rama­nem aproape si sa depa­sim impre­una momen­tele difi­cile ce se anunta. Sar­ba­tori linis­tite tuturor!