John Noble, actor din Stăpânul Inelelor și Fringe, vine la East European Comic Con

John Noble_Lord Of The Rings

În pre­mieră în Româ­nia, un actor din tri­lo­gia “Stă­pâ­nul Ine­le­lor” va fi pre­zent la Bucu­rești. John Noble, cel care i-a dat naș­tere lui Dene­thor, tatăl lui Boro­mir și Fara­mir și guver­na­tor al Gon­do­ru­lui, vine la East Euro­pean Comic Con.

Acto­rul de ori­gine aus­tra­li­ana mai este cunos­cut și pen­tru rolul doc­to­ru­lui Wal­ter Bishop din pro­duc­tia Fox, “Fringe”, pen­tru care a și fost reco­me­pen­sat cu un pre­miu “Cri­tics’ Cho­ice Tele­vi­sion”,  dar și pen­tru rolul lui Henry Par­rish în seria hor­ror, “Sle­epy Hol­low”. Con­ti­nue rea­ding “John Noble, actor din Stă­pâ­nul Ine­le­lor și Fringe, vine la East Euro­pean Comic Con”

Tronul de Fier revine in Romania la East European Comic Con

The-Iron-Throne

Cele­brul Tron de Fier, sursa intri­gi­lor celui mai popu­lar serial din lume, Game of Thro­nes, revine la Bucu­rești în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 8–10 mai, HBO Româ­nia oferă fani­lor șansa de a se poza în pos­tura de Rege sau Regină a uni­ver­su­lui Game of Thro­nes. Așa­dar, după dinas­ti­ile Tar­ga­ryen și Bara­theon, acum este sansa ta să stă­pâ­nești cele 7 regate, doar la East Euro­pean Comic Con.

Game of Thro­nes este cel mai de suc­ces serial al ulti­mi­lor ani, pro­dus și difu­zat de HBO și este adap­tat după seria de cărți “A Song of Ice and Fire” a auto­ru­lui George R.R. Mar­tin. Pre­miera mult aștep­tată a celui de-al cin­ci­lea sezon va avea loc în Româ­nia simul­tan cu cea din Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii pe data de 12 apri­lie, la HBO și pe HBO GO, pri­mul epi­sod fiind dis­po­ni­bil fără abo­na­ment. Con­ti­nue rea­ding “Tro­nul de Fier revine in Roma­nia la East Euro­pean Comic Con”

Robert Knepper vine la East European Comic Con

robert knepper

Robert Kne­pper, maes­tru al rolu­ri­lor nega­tive, vine în pre­mieră în Româ­nia și com­ple­tează tabloul acto­ri­lor inter­na­tio­nali de cali­bru ală­turi de Manu Ben­nett (Cri­xus din Spar­ta­cus), Kris­tian Nairn (Hodor din Game of Thro­nes) și Osric Chau (Kevin Tran din Super­na­tu­ral). Con­ti­nue rea­ding “Robert Kne­pper vine la East Euro­pean Comic Con”

TP-LINK devine partenerul Grand Gaming Series

Untitled

TP-LINK Româ­nia anunță cola­bo­ra­rea cu ESL Româ­nia pen­tru pro­iec­tul Grand Gaming Series din cadrul Grand Cinema & More (Băneasa Sho­pping City)

TP-LINK va fur­niza toate echi­pa­men­tele de rețea atât pen­tru con­cur­su­rile de pro­fe­si­o­nisti, cât și pen­tru zonele dedi­cate vizi­ta­to­ri­lor, din cadrul eve­ni­men­te­lor Grand Gaming Series, în acest fel asigurându-se o per­for­manță deo­se­bită, dar și un grad de secu­ri­tate mai mare.

Sun­tem foarte încân­tați sa cola­bo­răm din nou cu TP-LINK după par­te­ne­ri­a­tul exce­lent de la East Euro­pean Comic Con 2014″, a spus Gigi Loghin, Mana­ging Par­t­ner Kic­koff Events. “Sun­tem siguri ca având TP-LINK ală­turi, infranstruc­tura de rețea și con­e­xiu­nile la Inter­net vor fi optime pen­tru un eve­ni­ment de gaming.” Con­ti­nue rea­dingTP-LINK devine par­te­ne­rul Grand Gaming Series”

Crixus din Spartacus vine la East European Comic Con

400290_1.1

In peri­oada 8–10 mai se va insta­ura alerta de gra­dul zero in Roma­nia intru­cat un gla­di­a­tor orc si asa­sin vine la Bucu­resti. Manu Ben­nett, cunos­cut pen­tru rolul gla­di­a­to­ru­lui  Cri­xus din seri­a­lul de suc­ces Spar­ta­cus, vine la East Euro­pean Comic Con pen­tru o intal­nire memo­ra­bila cu fanii. Con­ti­nue rea­ding “Cri­xus din Spar­ta­cus vine la East Euro­pean Comic Con”