Va invitam la Ubisoft Game Jam!

main_banner

Cre­ează un joc in 24 de ore, ală­turi de pro­fe­si­o­niș­tii din indus­tria jocu­ri­lor video.

Pe 22 si 23 noiem­brie, com­pa­nia Ubi­soft orga­ni­zează al doi­lea mara­ton de cre­a­ție pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­niu. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șura la Sky­tower, eta­jul 34, un spa­țiu ce va inspira creativitatea.

Con­cu­ren­ții au la dis­po­zi­ție 24 de ore in care vor avea șansa sa cre­eze cel mai bun joc bazat pe o temă aleasă alea­to­riu in ziua eve­ni­men­tu­lui. Cri­te­ri­ile care vor fi luate in con­si­de­rare sunt: res­pec­ta­rea temei; cre­a­ti­vi­tate / ori­gi­na­li­tate; func­țio­na­li­tate; sunet; atmosferă creată.

Echipa cas­ti­ga­toare va intra in pose­sia unui pre­miu în valoare de 2000 de Euro. Con­ti­nue rea­ding “Va invi­tam la Ubi­soft Game Jam!”

ICE COMIC CON, prima ediție Comic Con de iarnă, la București

miltos

După suc­ce­sul celei de-a doua edi­ții East Euro­pean Comic Con de la Romexpo, la care au par­ti­ci­pat peste 22000 de oameni, în luna noiem­brie, eve­ni­men­tul se îmbracă în haine de iarnă și se trans­formă în Ice Comic Con, o edi­ție aparte ce se va des­fă­șura într-un cadru res­trâns, spe­cial pen­tru fanii adevărați.

Ice Comic Con va avea loc între 14–16 noiem­brie, la Pala­tul Copi­i­lor din Bucu­rești,  iar în vân­zare s-a pus un număr limi­tat de bilete, sco­pul fiind de a faci­lita o inte­rac­țiune pri­e­te­noasă între public și invi­tați. Mai mult decât atât, oas­pe­ții edi­ției de iarnă se vor putea întâlni și cu nume­roși expo­zanți de care își pot face sto­cul de cado­uri pen­tru săr­bă­tori. Prima zi, cea de 14 noiem­brie, este dedi­cată în între­gime târ­gu­lui Comic Con, de unde se pot achi­zi­ționa figu­rine, reviste de benzi dese­nate, cărți și multe obiecte deco­rate cu ima­gini și per­so­naje din filme și seri­ale. Con­ti­nue rea­dingICE COMIC CON, prima edi­ție Comic Con de iarnă, la București”