John Noble, actor din Stăpânul Inelelor și Fringe, vine la East European Comic Con

John Noble_Lord Of The Rings

În pre­mieră în Româ­nia, un actor din tri­lo­gia “Stă­pâ­nul Ine­le­lor” va fi pre­zent la Bucu­rești. John Noble, cel care i-a dat naș­tere lui Dene­thor, tatăl lui Boro­mir și Fara­mir și guver­na­tor al Gon­do­ru­lui, vine la East Euro­pean Comic Con.

Acto­rul de ori­gine aus­tra­li­ana mai este cunos­cut și pen­tru rolul doc­to­ru­lui Wal­ter Bishop din pro­duc­tia Fox, “Fringe”, pen­tru care a și fost reco­me­pen­sat cu un pre­miu “Cri­tics’ Cho­ice Tele­vi­sion”,  dar și pen­tru rolul lui Henry Par­rish în seria hor­ror, “Sle­epy Hol­low”. Con­ti­nue rea­ding “John Noble, actor din Stă­pâ­nul Ine­le­lor și Fringe, vine la East Euro­pean Comic Con”

Tronul de Fier revine in Romania la East European Comic Con

The-Iron-Throne

Cele­brul Tron de Fier, sursa intri­gi­lor celui mai popu­lar serial din lume, Game of Thro­nes, revine la Bucu­rești în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 8–10 mai, HBO Româ­nia oferă fani­lor șansa de a se poza în pos­tura de Rege sau Regină a uni­ver­su­lui Game of Thro­nes. Așa­dar, după dinas­ti­ile Tar­ga­ryen și Bara­theon, acum este sansa ta să stă­pâ­nești cele 7 regate, doar la East Euro­pean Comic Con.

Game of Thro­nes este cel mai de suc­ces serial al ulti­mi­lor ani, pro­dus și difu­zat de HBO și este adap­tat după seria de cărți “A Song of Ice and Fire” a auto­ru­lui George R.R. Mar­tin. Pre­miera mult aștep­tată a celui de-al cin­ci­lea sezon va avea loc în Româ­nia simul­tan cu cea din Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii pe data de 12 apri­lie, la HBO și pe HBO GO, pri­mul epi­sod fiind dis­po­ni­bil fără abo­na­ment. Con­ti­nue rea­ding “Tro­nul de Fier revine in Roma­nia la East Euro­pean Comic Con”

Robert Knepper vine la East European Comic Con

robert knepper

Robert Kne­pper, maes­tru al rolu­ri­lor nega­tive, vine în pre­mieră în Româ­nia și com­ple­tează tabloul acto­ri­lor inter­na­tio­nali de cali­bru ală­turi de Manu Ben­nett (Cri­xus din Spar­ta­cus), Kris­tian Nairn (Hodor din Game of Thro­nes) și Osric Chau (Kevin Tran din Super­na­tu­ral). Con­ti­nue rea­ding “Robert Kne­pper vine la East Euro­pean Comic Con”

Va invitam la Ubisoft Game Jam!

main_banner

Cre­ează un joc in 24 de ore, ală­turi de pro­fe­si­o­niș­tii din indus­tria jocu­ri­lor video.

Pe 22 si 23 noiem­brie, com­pa­nia Ubi­soft orga­ni­zează al doi­lea mara­ton de cre­a­ție pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­niu. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șura la Sky­tower, eta­jul 34, un spa­țiu ce va inspira creativitatea.

Con­cu­ren­ții au la dis­po­zi­ție 24 de ore in care vor avea șansa sa cre­eze cel mai bun joc bazat pe o temă aleasă alea­to­riu in ziua eve­ni­men­tu­lui. Cri­te­ri­ile care vor fi luate in con­si­de­rare sunt: res­pec­ta­rea temei; cre­a­ti­vi­tate / ori­gi­na­li­tate; func­țio­na­li­tate; sunet; atmosferă creată.

Echipa cas­ti­ga­toare va intra in pose­sia unui pre­miu în valoare de 2000 de Euro. Con­ti­nue rea­ding “Va invi­tam la Ubi­soft Game Jam!”