THE SILENT PARTY

Untitled

Clu­bul Interact-Triumph va invita sa par­ti­ci­pati la ‘THE SILENT PARTY’ pe 1 apri­lie in Club B52, un eve­ni­ment ce are ca scop stran­ge­rea de fon­duri si resurse pen­tru fun­da­tia Mia’s Children.

Ce este ‘Silent Disco’? Con­cept adus in Roma­nia inca din 2006, ideea de silent disco pre­su­pune, dupa cum inspira si numele, o petre­cere “alt­fel”. Prac­tic, intr-o sin­gura seara, in ace­easi loca­tie, au loc simul­tan trei petre­ceri ce abor­deaza genuri muzi­cale dife­rite cu sco­pul de a atrage cat mai multe per­soane inte­re­sate, cu aju­to­rul cas­ti­lor pri­mite la intrare: Con­ti­nue rea­dingTHE SILENT PARTY

Campania antipiraterie 2011

   „Pira­te­ria software este repro­du­ce­rea sau dis­tri­bu­i­rea nea­u­to­ri­zată de software pro­te­jat prin drept de autor. Pira­te­ria se rea­li­zează prin copi­e­rea, des­căr­ca­rea, pune­rea la dis­po­zi­ţie, vân­za­rea sau insta­la­rea de copii pe cal­cu­la­to­rul per­so­nal sau cel uti­li­zat la locul de muncă. Ceea ce foarte mulţi oameni nu rea­li­zează sau la ce nu se gân­desc este fap­tul că, la cum­pă­ra­rea software-ului, se achi­zi­ţio­nează, de fapt, licenţa de a-l uti­liza, iar nu software-ul ca atare. Această licenţă este cea care vă infor­mează de câte ori puteţi instala software-ul; aşa­dar este impor­tant să o citiţi. Dacă rea­li­zaţi mai multe copii ale software-ului decât cele pe care le per­mite licenţa înseamnă că pirataţi.”

   Cam asta este defi­ni­ția, mai pe larg, a pira­te­riei. E ușor să des­carci apli­ca­ții și jocuri de pe inter­net. Mai ales cu 100 Mb/s cât avem acum majo­ri­ta­tea din­tre noi. E gra­tuit, rapid… dar peri­cu­los. Nu doar din punct de vedere legal puteți să o pățiți: pier­de­rea date­lor sau fur­tul lor poate fi la fel de „dure­roasă”, mai ales dacă vor­bim de date care sunt cu ade­vă­rat nepre­țu­ite, pre­cum foto­gra­fii sau cli­puri pro­prii. Iar pen­tru com­pa­nii… folo­si­rea software-ului fără licență poate înseamna chiar și faliment.

    Voi folo­siți software cu licență? Dacă nu… intrați acum în lega­li­tate, până nu va fi prea târziu.

Cel de-al doilea concurs Facebook s-a încheiat. Câștigătorii.

   Cel de-al doi­lea con­curs orga­ni­zat pe pagina noas­tră de Face­book a fost unul mai inte­re­sant; nu am mai folo­sit metoda votu­ri­lor ci am folo­sit un joc al copi­lă­riei (mul­tora din­tre noi): TETRIS!

   Timp de o săp­tămână cei 259 de par­ti­ci­panți s-au stră­duit să atingă locul 1… și com­pe­ti­ția a fost una strânsă. Desi­gur, au exis­tat și jucă­tori necin­stiți, iar unul din­tre ei chiar a modi­fi­cat sco­ru­rile celor­lalți par­ti­ci­panți (trișând și înscri­ind în numele lor). Ast­fel că, în locul anu­lă­rii com­pe­ti­ției, ne-am gân­dit că ar fi mai corect să tra­gem la sorți câști­gă­to­rii (puteți vedea aici extragerea).

   Pre­miul 1, per­for­man­tul rou­ter fără fir TP-LINK TL-WR1043ND a reve­nit dom­nu­lui George Zamus, iar pre­mi­ile ofe­rite urmă­to­ri­lor 5 extrași (tri­co­uri TP-LINK) au reve­nit urmă­to­ri­lor par­ti­ci­panți: Bran­du­șan Ciprian, Badea Marius, Iulian Gabriel, Cos­tel Ior­da­che și Mușat Marian. Dacă aceștia nu-și vor reven­dica pre­mi­ile (pos­tând în cadrul noti­fi­că­rii de pe Face­book), aces­tea vor reveni urmă­to­ri­lor valizi din lista celor extrași.

   Mai mult, pe par­cur­sul între­gu­lui con­curs am mai ofe­rit și 3 pre­mii ful­ger (tot 3 tri­co­uri TP-LINK). Pre­mii ful­ger cu care vă vom mai sur­prinde, după cum am mai zis, săp­tămână de săp­tămână, chiar dacă vom avea un con­curs în des­fă­șu­rare sau nu.

   Și acum, le mul­țu­mim tutu­ror pen­tru par­ti­ci­pare și îi asi­gu­răm că și pe vii­tor vom avea grijă ca fanii magazinultau.ro să bene­fi­cieze de cele mai tari redu­ceri, pro­mo­ții și, nu în cele din urmă, con­cur­suri fru­moase, cu premii.

 

magazinultau.ro și TP-LINK te invită la concurs!

   Intrați pe pagina noas­tră de Face­book, jucați TETRIS și câștigați!

   Cum jucați? E sim­plu. Mutați blo­cu­rile la stânga cu ← și la dreapta cu →, rotiți-le cu ↑ și așezați-le cu viteză folo­sind săge­ata ↓… iar la scor tre­ceți exact numele dvs., con­form con­tu­lui de Face­book de pe care jucați.

   Cel care obține cel mai bun scor, la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii (pe 19/10/2011, ora 12:00) câștigă pre­miul I, un per­for­mant rou­ter Wi-Fi, TP-LINK TL-WR1043ND. Urmă­to­rii 5 vor primi câte un tri­cou TP-LINK.

   Dis­trac­ție plă­cută și… succes!