Primul concurs Facebook s-a încheiat. Câștigătorii.

   Pri­mul con­curs orga­ni­zat pe pagina noas­tră de Face­book s-a înche­iat. În ulti­mele 3 săp­tămâni, după cum pro­ba­bil ați putut vedea, mai mulți fani magazinultau.ro s-au „lup­tat” pen­tru ultra-portabilul Coby NBPC 724A, pe care l-am ofe­rit, ca pre­miu, celui mai votat participant.

   Ieri, în jurul orei 12, am publi­cat cla­sa­men­tul pre­li­mi­nar. Până seară situ­a­ția s-a schim­bat, câști­gând Gea­nina Sima, cu un număr de 8763 voturi, față de cele 8657 alei câști­gă­toa­rei locu­lui 2. Pen­tru că da, deși la înce­pu­tul con­cur­su­lui am sta­bi­lit că ofe­rim un sin­gur pre­miu, pe par­curs ne-am gân­dit că ar fi o dez­a­mă­gire prea mare pen­tru cel ce se va clasa pe locul 2, dată fiind dis­tanța mică din­tre par­ti­ci­panți. Așa­dar, pen­tru locul doi, am decis să ofe­rim un pachet VoIP: un set de căști cu micro­fon și o cameră web, set ideal pen­tru ser­vi­ci­ile de mesa­ge­rie de tip Win­dows Live Mes­sen­ger, Yahoo Mes­sen­ger sau Skype.

   Cei ce nu au înde­pli­nit con­di­ți­ile con­cur­su­lui, care au avut intrări inva­lide sau au pos­tat ima­gi­nea în altă parte decât prin inter­me­diul apli­ca­ției de con­curs au fost des­ca­li­fi­cați, la sfâr­și­tul fie­că­rei săp­tămâni. Aceștia au putut aplica din nou, dacă au res­pec­tat regu­la­men­tul. În ceea ce pri­vește regu­la­men­tul, acesta a fost clar și sim­plu, toți par­ti­ci­pan­ții având șanse egale, iar tri­șa­tul a fost impo­si­bil, dato­rită fap­tu­lui că vota­rea s-a făcut exclu­siv prin inter­me­diul Facebook-ului, folo­sind o apli­ca­ție de con­curs cu aju­to­rul căreia vota­rea a fost per­misă doar pen­tru cetă­țe­nii Româ­niei și doar câte un sin­gur vot pen­tru un cont de Facebook.

   Mai mult, pe par­cur­sul celor 3 săp­tămâni de con­curs am mai ofe­rit și 3 pre­mii ful­ger: o carte și două DVD-uri. Pre­mii ful­ger cu care vă vom mai sur­prinde, săp­tămână de săp­tămână, chiar dacă vom avea un con­curs în des­fă­șu­rare sau nu.

   Con­cur­sul a decurs ire­pro­șa­bil, fără niciun inci­dent, iar asta nu poate decât să ne bucure: se pare că avem fani bine edu­cați și care dau dovadă de fairplay.

   Cla­sa­men­tul final, pen­tru pri­mii 10 par­ti­ci­panți, a fost următorul:

01. Sima Gea­nina — 8763
02. Băcă­oanu Daniela — 8657
03. Oprea Rodica — 306
04. Col­ceag Mirela — 294
05. Bădescu Mar­ga­reta — 169
06. Mihai (mihai_m****h@yahoo.com) — 76
07. Ena­che Euge­nia — 40
08. Beraru Ana-Maria — 34
09. Dumi­tra­che Tania Emi­lia — 29
10. Mihai Paula — 14

   Le mul­țu­mim tutu­ror pen­tru par­ti­ci­pare și îi asi­gu­răm că și pe vii­tor vom avea grijă ca fanii magazinultau.ro să bene­fi­cieze de cele mai tari redu­ceri, pro­mo­ții și, nu în cele din urmă, con­cur­suri fru­moase, cu premii.

Coby NBPC 724A: premiul primului nostru concurs de pe Facebook

   Pre­miul con­cur­su­lui pe care-l vom porni astăzi va fi unul spe­cial. Un netbook cu vele­i­tăți de tabletă; micuț de tot și extrem de ușor de folo­sit: Coby NBPC 724A.

   Moto­ri­zat de un pro­ce­sor ARM11, iMAP X210 la 1 GHz, micuțul Coby poate decoda majo­ri­ta­tea for­ma­te­lor audio-video (JPEG, MPEG4, H.263, H.264, VC1, RV8/9/10, DIVX4/5/6, XVID și ON2 VP6), chiar și la rezo­lu­ții Full HD. Pe par­tea de gra­fică, acesta suportă OpenVG 1.0 și OpenGL ES 1.1/2.0, deci se poate des­curca și cu jocuri 3D.

   Memo­ria RAM este de 256 MB, DDR2, însă ținând cont că rulează Android 2.2, acesta este suficientă.

   Ecra­nul micuțu­lui Coby este de 7 țoli (adică mai puțin de 18 cen­ti­me­tri), iar rezo­lu­ția lui 800x480 pixeli. Nu este lucios iar pen­tru asta… nota 10!

   Des­pre sis­te­mul de ope­rare se pot spune foarte multe. Este cea mai bună ale­gere pen­tru o tabletă, un tele­fon… și chiar și un netbook. Rulează cu viteză apli­ca­ți­ile dedi­cate și nu con­sumă acu­mu­la­to­rul așa cum o face Windows-ul. Iar în cazul netbook-ului acesta este ale­ge­rea per­fectă! În plus, puteți juca pe el titluri pre­cum Angry Birds (pe care vi l-am insta­lat chiar noi), ce se găsesc gra­tuit pen­tru uti­li­za­to­rii de Android.

   Pe par­tea de conec­tică și dotări, sim­pli­ta­tea este cuvân­tul cheie: micro­fon inte­grat, citi­tor de car­duri SD/MMC, 3 por­turi USB 2.0, jack-uri pen­tru căști și micro­fon, LAN 10/100, Wi-Fi 802.11 b/g și atât.

   Per total, un netbook foarte mic și ușor, con­fec­țio­nat dintr-un plas­tic lucios, alb. Un netbook pe care l-am încăr­cat cu apli­ca­ții (Face­book, Face­book Mes­sen­ger, Goo­gle+, Yahoo Mes­sen­ger, Adobe Pho­to­shop, Adobe Rea­der, Goo­gle Maps, Angry Birds ș.a.m.d.), pen­tru ca feri­ci­tul câști­gă­tor al pre­mi­u­lui să îl poată folosi cu drag.

   Deta­lii pri­vind con­cur­sul găsiți pe pagina noas­tră de Face­book.

Nokia are nevoie de ajutorul tău!

   Exa­ge­rez, nu are nevoie de aju­to­rul vos­tru, însă puteți câștiga 10.000$. Cum? Dacă în ulti­mii 17 ani tonul de apel a tele­foa­ne­lor Nokia a fost neschim­bat… nici de acum îna­inte nu se va schimba. Însă cei de la Nokia vor o nouă vari­antă. Poate ați obser­vat și voi: deși a fost ace­lași, tonul de apel a sufe­rit mici modi­fi­cări de-a lun­gul ani­lor. Deci, cei de la Nokia oferă 10.000$ pen­tru cea mai bună nouă vari­antă.

   Cinci intrări vor ajunge în finală și fie­care va fi intro­dusă în maga­zi­nul Ovi, ca pre­miu (ală­turi de o fru­mu­șică sumă de 1000$). Câști­gă­to­rul, după cum am mai spus, va câștiga suma cu patru zero­uri și se va face auzit pe mili­oane de noi tele­foane Nokia.

   Așa­dar, aveți la dis­po­zi­ție până pe 2 oct. 2011 să vă tri­mi­teți cre­a­ția la Nokia și… deo­cam­dată cam atât. Eu vă urez suc­ces și dacă o să câști­gați, să vă luați un nou tele­fon Nokia de la noi!