TP-LINK devine partenerul Grand Gaming Series

Untitled

TP-LINK Româ­nia anunță cola­bo­ra­rea cu ESL Româ­nia pen­tru pro­iec­tul Grand Gaming Series din cadrul Grand Cinema & More (Băneasa Sho­pping City)

TP-LINK va fur­niza toate echi­pa­men­tele de rețea atât pen­tru con­cur­su­rile de pro­fe­si­o­nisti, cât și pen­tru zonele dedi­cate vizi­ta­to­ri­lor, din cadrul eve­ni­men­te­lor Grand Gaming Series, în acest fel asigurându-se o per­for­manță deo­se­bită, dar și un grad de secu­ri­tate mai mare.

Sun­tem foarte încân­tați sa cola­bo­răm din nou cu TP-LINK după par­te­ne­ri­a­tul exce­lent de la East Euro­pean Comic Con 2014″, a spus Gigi Loghin, Mana­ging Par­t­ner Kic­koff Events. “Sun­tem siguri ca având TP-LINK ală­turi, infranstruc­tura de rețea și con­e­xiu­nile la Inter­net vor fi optime pen­tru un eve­ni­ment de gaming.” Con­ti­nue rea­dingTP-LINK devine par­te­ne­rul Grand Gaming Series”

Crixus din Spartacus vine la East European Comic Con

400290_1.1

In peri­oada 8–10 mai se va insta­ura alerta de gra­dul zero in Roma­nia intru­cat un gla­di­a­tor orc si asa­sin vine la Bucu­resti. Manu Ben­nett, cunos­cut pen­tru rolul gla­di­a­to­ru­lui  Cri­xus din seri­a­lul de suc­ces Spar­ta­cus, vine la East Euro­pean Comic Con pen­tru o intal­nire memo­ra­bila cu fanii. Con­ti­nue rea­ding “Cri­xus din Spar­ta­cus vine la East Euro­pean Comic Con”

The Witcher 3: Wild Hunt a primit data de lansare si un nou trailer

the-witcher-3-wild-hunt-game-wallpaper-9394-hd-widescreen-wallpapers

The Wit­cher 3: Wild Hunt, cel mai ambi­tios pro­iect al celor de la CD Pro­jekt, a pri­mit data de lan­sare si un nou tra­i­ler. Pe 24 Febru­a­rie 2015 vom avea oca­zia sa intram intr-un open-world de 50 de ori mai mare decat in Wit­cher 2. Multi din­tre fanii seriei The Wit­cher au stat putin cu frica-n san, avand in vedere ca Con­ti­nue rea­ding “The Wit­cher 3: Wild Hunt a pri­mit data de lan­sare si un nou trailer”

Supereroii Internetului” la Comic Con

ka2i_200_200

 

Bucu­rești, 6 mai 2014 – Cre­a­tive Monkeyz, Doza de Haș, 10 Lucruri și Sec­tor 7 împre­ună cu Nimic Nou vor par­ti­cipa la cea de-a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con, din 9–11 mai 2014, Bucu­rești. Con­ti­nue rea­dingSupe­re­roii Inter­ne­tu­lui” la Comic Con”

Metal Hurlant Chronicles în avampremieră mondială și panel exclusiv la East European Comic Con

metal hurlant chronicles

East Euro­pean Comic Con va găz­dui anul acesta o pro­iec­tie exclu­sivă și un panel spe­cial cu mem­bri impor­tanți din seri­a­lul SF Metal Hur­lant, cunos­cut în S.U.A. sub numele de Heavy Metal și difu­zat în Româ­nia de AXN.

Ast­fel, dumi­nică, 11 mai, înce­pand cu ora 11:30, la Hotel Pull­man (sala New York), vizi­ta­to­rii vor avea oca­zia de a viziona în avam­pre­mieră mondi­ală epi­soa­dele 1 si 3 ale celui de-al doi­lea sezon și vor putea par­ti­cipa la o sesiune de între­bări și răs­pun­suri cu regi­zo­rul și cre­a­to­rul seri­a­lu­lui Gui­l­laume Lubrano, acto­rul Karl E. Lan­d­ler, direc­to­rul artis­tic Maria Miu și pro­du­că­to­rul Cas­tel Film Stu­dio, Vlad Pău­ne­scu. Con­ti­nue rea­ding “Metal Hur­lant Chro­ni­cles în avam­pre­mieră mondi­ală și panel exclu­siv la East Euro­pean Comic Con”