Primul Pasti in magazinultau.ro: Vouchere Cadou si Bonus Club

Se apro­pie Sfin­tele Sar­ba­tori de Pasti. Toata lumea aduce pe piata oferte spe­ci­ale, iepu­rasi de cio­co­lata si cotlete de miel.

Noi am cau­tat sa facem alt­ceva pen­tru cli­en­tii nos­tri, sa ii recom­pen­sam intr-un mod mai ele­gant. Motiv pen­tru care azi am lan­sat doua noi pro­duse: un club pen­tru cum­pa­ra­to­rii nos­tri de top si vou­chere cadou. Regu­la­men­tele celor doua noi ser­vi­cii le gasiti aici, pen­tru Vou­chere si aici, pen­tru Bonus Club. Pe scurt, ideea e ca toti cli­en­tii care achi­zi­tio­neaza pro­duse a caror valoare depa­seste 3.500 de lei incep sa acu­mu­leze pe un card per­so­na­li­zat puncte pe care le pot folosi apoi pen­tru noi cum­pa­ra­turi pe magazinultau.ro. Bonu­sul e de 1% din valoa­rea cum­pa­ra­tu­rii. Adica, de exem­plu, daca toc­mai ti-ai luat un lap­top Dell de 2.400 lei, pri­mesti bonus 24 de lei, de care iti poti achi­zi­tiona un card flash de 1G, sau alt pro­dus de suma res­pec­tiva. Cu vou­che­rele e si mai sim­plu: le cum­peri si le tri­miti celor dragi, care isi pot alege ce vor de la magazinultau.ro.

Asa­dar, va uram sa va bucu­rati de sar­ba­tori feri­cite. Si sa con­tri­buim si noi la asta, macar putin!

Mic safari IT online

Stim ca pri­ma­vara reu­seste cumva sa tre­zeasca la viata ins­tinc­tul de vana­tor din fie­care din­tre noi. Motiv pen­tru care am pus la cale un mic con­curs cu indi­cii si des­co­pe­riri. Deta­lii la www.magazinultau.ro/concurscomori.php. Pre­miem cel mai iscu­sit vana­tor cu un set com­plet de boxe Logi­tech Z5500, sa poata auzi mai bine fil­mele de actiune.
Suc­ces si aten­tie sporita!

Gata, de 8 martie am premiat 8 femei cu 8 premii

        S-a inche­iat con­cur­sul nos­tru. Doam­nele si domni­soa­rele invi­tate sa vizi­teze magazinultau.ro au facut cum­pa­ra­turi online si s-au inscris in com­pe­ti­tie, ras­pun­zand la intre­ba­rea “Ce pro­dus IT crezi ca este prin­ci­pa­lul rival al femeii?”. Sta­tis­tic vor­bind, se pare ca cel mai serios rival al sexu­lui fru­mos este cal­cu­la­to­rul, pe care noi bar­ba­tii ne pier­dem vre­mea in loc sa-o valo­ri­fi­cam mai cu folos in com­pa­nia juma­ta­ti­lor noas­tre. Pe locu­rile urma­toare in topul celor mai mari rivali ai feme­i­lor sunt tele­fo­nul mobil (mai ales cel cu han­dsfree) si tele­vi­zo­rul. Evi­dent, au fost si con­cu­rente care au decla­rat ca femeia nu are rival, ca ori­cat de mult s-ar dezvolta teh­no­lo­gia, ea nu poate lua locul sufletului.

     A, sa nu uit. La con­cur­sul nos­tru adre­sat doam­ne­lor s-a inscris si un domn. Care ne-a tri­mis urma­to­rul ras­puns la intre­ba­rea con­cur­su­lui (citam exact, gre­se­lile ii apar­tin dum­ne­a­lui): “Sigur si cel mai sigur rival a-l femeii sunt boxele cu subwo­o­fer, pen­tru ca sigur vor putea urla mai tare decat gin­gasa gura a femeii care ne incanta zi de zi cu vorbe, indem­nuri si chiar ordine miri­fice”. Draga Flo­rin, iti mul­tu­mim pen­tru impli­care. Cole­gele mele din magazinultau.ro au pus bani si au cum­pa­rat pen­tru tine un set de boxe ala­turi de care iti dorim sa tra­iesti feri­cit (si in liniste) multa vreme de-acum ina­inte. Te rugam sa ne con­tac­tezi pen­tru a te anunta cum poti intra in pose­sia premiului.

      Asa­dar, mul­tu­mim con­cu­ren­te­lor noas­tre pen­tru gan­du­rile fru­moase. Le invi­tam sa intre din nou in  magazinultau.ro  sa vada daca si ce au castigat.

    Curand lan­sam un nou con­curs adre­sat tutu­ror cli­en­ti­lor nos­tri (inclu­siv doamne), stati aproape.

Sustinem femeile independente

          Mai bine de 90% din­tre cli­en­tii maga­zi­ne­lor online de IT, con­exe, elec­trice si elec­tro­nice sunt bar­bati, pro­ba­bil din cauza fap­tu­lui ca in gene­ral feme­ile se simt mai ateh­nice si pre­fera sa isi lase par­te­ne­rii de viata sa le “uti­leze” casa si viata. Noi cre­dem insa ca doam­nele si domni­soa­rele din viata noas­tra sunt per­fect capa­bile sa cum­pere pro­duse de teh­nica, mai ales daca bene­fi­ci­aza de sfa­tul unui depar­ta­ment com­pe­tent de consultanti.

          Si ca sa demon­stram ca feme­ile vor si pot sa faca sho­pping de IT online, am creat cam­pa­nia “magazinultau.ro ofera 8 cado­uri de 8 Mar­tie”. Sis­te­mul e sim­plu: fie­care doamna sau domni­soara care in peri­oada 21 febru­a­rie – 8 mar­tie face macar o cum­pa­ra­tura din magazinultau.ro si ras­punde la intre­ba­rea noas­tra curi­oasa intra in cursa pen­tru unul din­tre cele 8 pre­mii ade­va­rate pe care le punem la bataie: o camera foto Sam­sung S85, un tele­fon mobil LG, un mp3 pla­yer, un ruc­sac pen­tru lap­top, boxe cu subwo­o­fer, un set de casti cu micro­fon, o camera web si un USB stick de 2 GB. Fie­care cadou va fi inso­tit de ulti­mul numar al revis­tei Tango.

         Ideii noas­tre de a demon­stra ca feme­ile sunt de fapt foarte teh­nice s-au ala­tu­rat cateva site-uri care au fost de acord sa sus­tina cam­pa­nia noas­tra in fata pro­pri­i­lor cli­ente. Asa­dar, mul­tu­mi­rile noas­tre merg catre revistatango.ro, beautycenter.ro si desprenunti.ro. Mul­tu­miri spe­ci­ale par­te­ne­ru­lui nos­tru Sam­sung Romania.

          Sun­tem curi­osi sa vedem cate din­tre feme­ile cura­joase din viata noas­tra se vor declara inte­re­sate de sho­ppin­gul online de pro­duse IT. Orice decid ele sa cum­pere, le spu­nem “La multi ani!” si le mul­tu­mim ca ne stau alaturi.

Despre strategie, cu dragoste

    La ince­put de an, ina­inte de a ne arunca in var­te­jul acti­vi­ta­ti­lor de zi cu zi, am tras aer in piept si ne-am orga­ni­zat stra­te­gia de piata. Am rede­fi­nit valo­rile, obiec­ti­vele si bene­fi­ci­ile pe care le ofe­rim cli­en­ti­lor si par­te­ne­ri­lor nos­tri. Si pen­tru ca am pro­mis ca va tinem la curent cu tot ce misca in magazinultau.ro, va impar­ta­sesc si voua lista cu cele mai impor­tante doua lucruri care ne fac mai buni decat concurenta:

  • Avem in fie­care zi macar o oferta spe­ciala si ofe­rim un cadou ade­va­rat pen­tru fie­care obiect cum­pa­rat (scuze de rima, a fost involuntara)
  • Ofe­rim cli­en­ti­lor nos­tri cel mai bun suport teh­nic de pe piata (site-ul func­tio­neaza foarte bine, iar exper­tii nos­tri IT ofera con­sul­tanta ade­va­rata fie­ca­rui client)
  •     Si pen­tru ca se apro­pie mult exploa­tata Zi a Sf. Valen­tin, ne-am adap­tat momen­tu­lui si am lan­sat cam­pa­nia “magazinultau.ro sus­tine cuplu­rile… de camere web”.     Va invit sa va dati cu pare­rea des­pre stra­te­gia noas­tra si, bine­in­te­les, sa va cum­pa­rati camere web, pen­tru ca deh, ochii care nu se vad se uita.