Cum am amenajat magazinultau.ro

    In afa­ceri, totul por­ne­ste de la o idee, de la un vis, un plan sau chiar o vorba arun­cata la intam­plare. Magazinultau.ro s-a nas­cut din dorinta noas­tra de a tine pasul cu lumea, de a fi pre­zenti acolo unde sunt cli­en­tii nos­tri si de a le veni in aju­tor cu solu­tii per­so­na­li­zate.

    Reta­i­lul cla­sic nu putea sa aco­pere decat o mica parte a unei game de pro­duse mult prea extinse si prea sofis­ti­cate pen­tru a inca­pea pe raf­tu­rile unui maga­zin obis­nuit. Iata de ce am adu­nat o echipa de 12 pro­fe­si­o­nisti, care, aju­tati de cola­bo­ra­tori externi pe mar­ke­ting, PR si cre­a­tie, si de multi pri­e­teni care ne-au intins o mana de aju­tor, au lan­sat la apa acum 3 sap­ta­mani magazinultau.ro.

    Si pen­tru ca soco­teala d-acasa nu se potri­veste nici­o­data cu cea din targ, demer­sul de imple­men­tare a site-ului a fost mar­cat de diverse pro­bleme teh­nice sau logis­tice. Chiar si acum, dupa lan­sare, mai avem inca de lucrat la gra­fica, de exem­plu.

    Sunt mul­tu­mit de ce-am rea­li­zat impre­una si mul­tu­mesc inca o data echi­pei. Daca e vreo lec­tie pe care am invatat-o dato­rita aces­tui pro­iect, e aceea ca daca nu ai un plan de afa­ceri bine pus la punct, e foarte greu sa lansezi un busi­ness de suc­ces. Noi sun­tem pe dru­mul cel bun, rezul­ta­tele incep sa apara. Pro­mit sa va tin la curent cu mer­sul lucru­ri­lor in magazinultau.ro.

    Pana atunci, va invit sa ne tineti voi la curent cu impre­sii des­pre site, des­pre pro­duse, des­pre ce v-ar pla­cea sa pri­miti de la noi.

Prefata la un altfel de comert online

    Am lan­sat un nou site de comert elec­tro­nic IT. Inca de cand mi-a venit ideea de a porni aceasta afa­cere pe inter­net, m-am intre­bat ce pot face sa ma deo­se­besc de pluton. Cum sa imi trans­form pro­du­sul intr-o Vaca Mov, ca tot am citit car­tea lui Seth Godin de curand. Ei bine, aju­tat de spe­cia­listi in dome­niu, am defi­ni­ti­vat o lista de lucruri care dife­ren­ti­aza magazinultau.ro de cele­lalte site-uri de comert elec­tro­nic IT:

  • Noi ofe­rim recen­zii pro­fe­si­o­niste la multe din­tre pro­du­sele dis­po­ni­bile pe site. Pen­tru ca vrem ca uti­li­za­to­rii nos­tri sa ia deci­zii infor­mate, am inche­iat un par­te­ne­riat cu revista Chip, care ne va fur­niza recen­zi­ile rea­li­zate de jur­na­lis­tii lor la pro­du­sele care ne intereseaza;
  • Ada­u­gam valoare prin mari­rea peri­oa­dei de garan­tie si oferta de ser­vi­cii spe­ci­ale, cum e de exem­plu Sam­sung ser­vice pack, un ser­vi­ciu spe­cial de garan­tie directa catre cli­ent cu posi­bi­li­ta­tea trans­por­tu­lui gra­tuit catre si de la reprezentanta;
  • Avem cer­ti­fi­care ISO;
  • Avem cer­ti­fi­ca­rile Micro­soft, Intel, Epson, Sam­sung si Dell;
  • Folo­sim unealta “Cau­tare avan­sata” , care vine in intam­pi­na­rea uti­li­za­to­ru­lui atunci cand acesta tas­teaza un cuvant cheie, sugerandu-i vari­an­tele posi­bile din­tre pro­du­sele exis­tente pe site;
  • Nu ne vom opri aici.

    Ai incer­cat buto­nul de “Cau­tare avan­sata” ? Cum ti se pare? Ce parere ai des­pre cum arata si cum func­tio­neaza site-ul?