Coby NBPC 724A: premiul primului nostru concurs de pe Facebook

   Pre­miul con­cur­su­lui pe care-l vom porni astăzi va fi unul spe­cial. Un netbook cu vele­i­tăți de tabletă; micuț de tot și extrem de ușor de folo­sit: Coby NBPC 724A.

   Moto­ri­zat de un pro­ce­sor ARM11, iMAP X210 la 1 GHz, micuțul Coby poate decoda majo­ri­ta­tea for­ma­te­lor audio-video (JPEG, MPEG4, H.263, H.264, VC1, RV8/9/10, DIVX4/5/6, XVID și ON2 VP6), chiar și la rezo­lu­ții Full HD. Pe par­tea de gra­fică, acesta suportă OpenVG 1.0 și OpenGL ES 1.1/2.0, deci se poate des­curca și cu jocuri 3D.

   Memo­ria RAM este de 256 MB, DDR2, însă ținând cont că rulează Android 2.2, acesta este suficientă.

   Ecra­nul micuțu­lui Coby este de 7 țoli (adică mai puțin de 18 cen­ti­me­tri), iar rezo­lu­ția lui 800x480 pixeli. Nu este lucios iar pen­tru asta… nota 10!

   Des­pre sis­te­mul de ope­rare se pot spune foarte multe. Este cea mai bună ale­gere pen­tru o tabletă, un tele­fon… și chiar și un netbook. Rulează cu viteză apli­ca­ți­ile dedi­cate și nu con­sumă acu­mu­la­to­rul așa cum o face Windows-ul. Iar în cazul netbook-ului acesta este ale­ge­rea per­fectă! În plus, puteți juca pe el titluri pre­cum Angry Birds (pe care vi l-am insta­lat chiar noi), ce se găsesc gra­tuit pen­tru uti­li­za­to­rii de Android.

   Pe par­tea de conec­tică și dotări, sim­pli­ta­tea este cuvân­tul cheie: micro­fon inte­grat, citi­tor de car­duri SD/MMC, 3 por­turi USB 2.0, jack-uri pen­tru căști și micro­fon, LAN 10/100, Wi-Fi 802.11 b/g și atât.

   Per total, un netbook foarte mic și ușor, con­fec­țio­nat dintr-un plas­tic lucios, alb. Un netbook pe care l-am încăr­cat cu apli­ca­ții (Face­book, Face­book Mes­sen­ger, Goo­gle+, Yahoo Mes­sen­ger, Adobe Pho­to­shop, Adobe Rea­der, Goo­gle Maps, Angry Birds ș.a.m.d.), pen­tru ca feri­ci­tul câști­gă­tor al pre­mi­u­lui să îl poată folosi cu drag.

   Deta­lii pri­vind con­cur­sul găsiți pe pagina noas­tră de Face­book.