LG Optimus 3D într-o nouă variantă, de 4,3 țoli

   Dacă întra­de­văr, LG Opti­mus 3D nu este cel mai sub­ți­rel tele­fon pe care l-ați văzut… urma­șul lui ar putea fi. Dr. Henry Noh de la LG a con­fir­mat fap­tul că se lucrează de zor la o vari­antă de 4,3 țoli care ar putea fi lan­sată până la sfâr­și­tul aces­tui an. Deta­lii nu a dat, însă ținând cont că vari­anta actu­ală are 11,9 mili­me­tri, LG Opti­mus 3D v2 — sau cum va fi numit — va fi cu sigu­ranță cel puțin la fel de sub­ți­rel ca res­tul tele­foa­ne­lor de peste 4 țoli. Ceea ce doresc cei de la LG este să ofere o expe­riență 3D ca func­ție supli­men­tară și atât, nu ca motiv de mărit gre­u­ta­tea și gro­si­mea telefonului.

   Aștep­tăm cu inte­res noul tele­fon, ală­turi de proas­păt anun­ța­tul Sony Eric­s­son Xpe­ria arc S.

One rin… phone to rule them all. Droid Bionic.

   După recenta „schim­bare de pro­pri­e­tar”, Moto­rola, acum sub aripa Goo­gle, a pre­gă­tit un nou tele­fon ce va fi lan­sat în toamna aces­tui an. Noul tele­fon, Moto­rola Droid Bio­nic vrea să fie un jucă­tor puter­nic, iar asta o spun dato­rită spe­ci­fi­ca­ți­i­lor care se cunosc deja: ecran de 4,3 țoli și cu rezo­lu­ția de 960 × 540, cameră de 8 mega­pi­xeli, pro­ce­sor per­for­mant și 1 GB de RAM.

   Deo­cam­dată vă las să vizio­nați pri­mul tea­ser. Revin mai târ­ziu cu detalii.

Samsung anunță noi modele Galaxy și noi denumiri pentru acestea

   Cei de la Sam­sung toc­mai au anun­țat o nouă serie de tele­foane bazate pe Android, sis­te­mul de ope­rare al momentului.

   Noua linie sosește inclu­siv cu noi acro­nime. Ce vor înseamna aces­tea? W de la Won­der (minu­nat — raport preț/performanță imba­ta­bil), M de la Magi­cal (magic — per­for­manță la un preț mic), Y de la Young (tânăr — tele­fon de buget). S și R, Super Smart și Royal sau Refined, rămân mode­lele de top, per­for­mante (S) și luxoase ®.

   În plus, Pro va denota inclu­de­rea unei tas­ta­turi QWERTY, Plus va însemna că dis­po­zi­ti­vul este unul bazat pe un model exis­tent, dar cu îmbu­nă­tă­țiri iar LTE (Long-Term Evo­lu­tion), tele­fon cu suport 4G.

   Galaxy W va fi echi­pat cu un pro­ce­sor la 1,4 GHz, HSDPA 14,4 Mbps și un ecran de 3,7 țoli, tac­til. Din punct de vedere al apli­ca­ți­i­lor, acesta va sosi cu Social și Music Hub, Sam­sung Game și Kies Air, pen­tru recu­pe­ra­rea lui în cazul în care-l pier­deți sau vă este furat.

   Galaxy M Pro va fi, teo­re­tic, solu­ția ide­ală pen­tru pro­fe­si­o­niști sau cei care tas­tează mult — în aju­to­rul aces­tui lucru, M Pro va sosi cu o tas­ta­tură QWERTY. Pe lângă asta, mai dis­pune și de un track pad optic și, desi­gur, ecran tac­til. Ca apli­ca­ții, pe lângă cele stan­dard de la Sam­sung, M Pro va sosi cu Exchange Active Sync, Sybase Afa­ria, CISCO Mobile și CISCO WebEx, toate fiind apli­ca­ții pen­tru profesioniști.

   Galaxy Y este un com­pact pen­tru tineri, colo­rat în fel și chip. Pro­ce­so­rul este mai slab, la doar 832 MHz, însă dis­pune de mult iubita inter­față Tou­chWiz și de toate apli­ca­ți­ile de tip social și diver­tis­ment, de la Sam­sung și, desi­gur, Google.

   Galaxy Y Pro sosește cu o tas­ta­tură QWERTY și cu un pachet de apli­ca­ții mai bogat, atât pen­tru diver­tis­ment și social cât și pen­tru tine­rii pro­fe­si­o­niști (cu un buget mai redus). Dato­rită Thin­k­Free Mobile Office, supor­tul pen­tru majo­ri­ta­tea fiși­e­re­lor de birou (Word, Power­Po­int, Excel… ș.a.m.d.) este asi­gu­rat din start, pen­tru pro­duc­ti­vi­ta­tea spo­rită a utilizatorului.

   Până la lan­sa­rea noi­lor tele­foane, găsiți în oferta noas­tră o gamă vari­ată de modele Sam­sung Galaxy, dar mai ales excep­țio­na­lele modele Galaxy S și S II.