Crixus din Spartacus vine la East European Comic Con

400290_1.1

In peri­oada 8–10 mai se va insta­ura alerta de gra­dul zero in Roma­nia intru­cat un gla­di­a­tor orc si asa­sin vine la Bucu­resti. Manu Ben­nett, cunos­cut pen­tru rolul gla­di­a­to­ru­lui  Cri­xus din seri­a­lul de suc­ces Spar­ta­cus, vine la East Euro­pean Comic Con pen­tru o intal­nire memo­ra­bila cu fanii. Con­ti­nue rea­ding “Cri­xus din Spar­ta­cus vine la East Euro­pean Comic Con”

ICE COMIC CON, prima ediție Comic Con de iarnă, la București

miltos

După suc­ce­sul celei de-a doua edi­ții East Euro­pean Comic Con de la Romexpo, la care au par­ti­ci­pat peste 22000 de oameni, în luna noiem­brie, eve­ni­men­tul se îmbracă în haine de iarnă și se trans­formă în Ice Comic Con, o edi­ție aparte ce se va des­fă­șura într-un cadru res­trâns, spe­cial pen­tru fanii adevărați.

Ice Comic Con va avea loc între 14–16 noiem­brie, la Pala­tul Copi­i­lor din Bucu­rești,  iar în vân­zare s-a pus un număr limi­tat de bilete, sco­pul fiind de a faci­lita o inte­rac­țiune pri­e­te­noasă între public și invi­tați. Mai mult decât atât, oas­pe­ții edi­ției de iarnă se vor putea întâlni și cu nume­roși expo­zanți de care își pot face sto­cul de cado­uri pen­tru săr­bă­tori. Prima zi, cea de 14 noiem­brie, este dedi­cată în între­gime târ­gu­lui Comic Con, de unde se pot achi­zi­ționa figu­rine, reviste de benzi dese­nate, cărți și multe obiecte deco­rate cu ima­gini și per­so­naje din filme și seri­ale. Con­ti­nue rea­dingICE COMIC CON, prima edi­ție Comic Con de iarnă, la București”

Supereroii Internetului” la Comic Con

ka2i_200_200

 

Bucu­rești, 6 mai 2014 – Cre­a­tive Monkeyz, Doza de Haș, 10 Lucruri și Sec­tor 7 împre­ună cu Nimic Nou vor par­ti­cipa la cea de-a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con, din 9–11 mai 2014, Bucu­rești. Con­ti­nue rea­dingSupe­re­roii Inter­ne­tu­lui” la Comic Con”

Metal Hurlant Chronicles în avampremieră mondială și panel exclusiv la East European Comic Con

metal hurlant chronicles

East Euro­pean Comic Con va găz­dui anul acesta o pro­iec­tie exclu­sivă și un panel spe­cial cu mem­bri impor­tanți din seri­a­lul SF Metal Hur­lant, cunos­cut în S.U.A. sub numele de Heavy Metal și difu­zat în Româ­nia de AXN.

Ast­fel, dumi­nică, 11 mai, înce­pand cu ora 11:30, la Hotel Pull­man (sala New York), vizi­ta­to­rii vor avea oca­zia de a viziona în avam­pre­mieră mondi­ală epi­soa­dele 1 si 3 ale celui de-al doi­lea sezon și vor putea par­ti­cipa la o sesiune de între­bări și răs­pun­suri cu regi­zo­rul și cre­a­to­rul seri­a­lu­lui Gui­l­laume Lubrano, acto­rul Karl E. Lan­d­ler, direc­to­rul artis­tic Maria Miu și pro­du­că­to­rul Cas­tel Film Stu­dio, Vlad Pău­ne­scu. Con­ti­nue rea­ding “Metal Hur­lant Chro­ni­cles în avam­pre­mieră mondi­ală și panel exclu­siv la East Euro­pean Comic Con”

HBO aduce Tronul de Fier la ComicCon

campanie-tron

HBO Româ­nia le va oferi șansa tutu­ror fani­lor seri­a­lu­lui Game of Thro­nes “Urze­ala tro­nu­ri­lor” să stă­pâ­nească cele 7 Regate în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 9–11 mai, Tro­nul de Fier se va afla la Romexpo şi va putea fi vizi­tat de către toţi fanii Game of Thro­nes. Con­ti­nue rea­dingHBO aduce Tro­nul de Fier la ComicCon”