Metal Hurlant Chronicles în avampremieră mondială și panel exclusiv la East European Comic Con

metal hurlant chronicles

East Euro­pean Comic Con va găz­dui anul acesta o pro­iec­tie exclu­sivă și un panel spe­cial cu mem­bri impor­tanți din seri­a­lul SF Metal Hur­lant, cunos­cut în S.U.A. sub numele de Heavy Metal și difu­zat în Româ­nia de AXN.

Ast­fel, dumi­nică, 11 mai, înce­pand cu ora 11:30, la Hotel Pull­man (sala New York), vizi­ta­to­rii vor avea oca­zia de a viziona în avam­pre­mieră mondi­ală epi­soa­dele 1 si 3 ale celui de-al doi­lea sezon și vor putea par­ti­cipa la o sesiune de între­bări și răs­pun­suri cu regi­zo­rul și cre­a­to­rul seri­a­lu­lui Gui­l­laume Lubrano, acto­rul Karl E. Lan­d­ler, direc­to­rul artis­tic Maria Miu și pro­du­că­to­rul Cas­tel Film Stu­dio, Vlad Pău­ne­scu. Con­ti­nue rea­ding “Metal Hur­lant Chro­ni­cles în avam­pre­mieră mondi­ală și panel exclu­siv la East Euro­pean Comic Con”