Nokia are nevoie de ajutorul tău!

   Exa­ge­rez, nu are nevoie de aju­to­rul vos­tru, însă puteți câștiga 10.000$. Cum? Dacă în ulti­mii 17 ani tonul de apel a tele­foa­ne­lor Nokia a fost neschim­bat… nici de acum îna­inte nu se va schimba. Însă cei de la Nokia vor o nouă vari­antă. Poate ați obser­vat și voi: deși a fost ace­lași, tonul de apel a sufe­rit mici modi­fi­cări de-a lun­gul ani­lor. Deci, cei de la Nokia oferă 10.000$ pen­tru cea mai bună nouă vari­antă.

   Cinci intrări vor ajunge în finală și fie­care va fi intro­dusă în maga­zi­nul Ovi, ca pre­miu (ală­turi de o fru­mu­șică sumă de 1000$). Câști­gă­to­rul, după cum am mai spus, va câștiga suma cu patru zero­uri și se va face auzit pe mili­oane de noi tele­foane Nokia.

   Așa­dar, aveți la dis­po­zi­ție până pe 2 oct. 2011 să vă tri­mi­teți cre­a­ția la Nokia și… deo­cam­dată cam atât. Eu vă urez suc­ces și dacă o să câști­gați, să vă luați un nou tele­fon Nokia de la noi!