Va invitam la Ubisoft Game Jam!

main_banner

Cre­ează un joc in 24 de ore, ală­turi de pro­fe­si­o­niș­tii din indus­tria jocu­ri­lor video.

Pe 22 si 23 noiem­brie, com­pa­nia Ubi­soft orga­ni­zează al doi­lea mara­ton de cre­a­ție pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din dome­niu. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șura la Sky­tower, eta­jul 34, un spa­țiu ce va inspira creativitatea.

Con­cu­ren­ții au la dis­po­zi­ție 24 de ore in care vor avea șansa sa cre­eze cel mai bun joc bazat pe o temă aleasă alea­to­riu in ziua eve­ni­men­tu­lui. Cri­te­ri­ile care vor fi luate in con­si­de­rare sunt: res­pec­ta­rea temei; cre­a­ti­vi­tate / ori­gi­na­li­tate; func­țio­na­li­tate; sunet; atmosferă creată.

Echipa cas­ti­ga­toare va intra in pose­sia unui pre­miu în valoare de 2000 de Euro. Con­ti­nue rea­ding “Va invi­tam la Ubi­soft Game Jam!”

Ubisoft anunță Shoot Many Robots

   Cei de la Ubi­soft au anun­țat astăzi că au înce­put lucrul la un nou joc, Shoot Many Robots, în cola­bo­rare cu Demiurge Stu­dios, dis­po­ni­bil atât pen­tru PC cât și pen­tru consolă.

Acesta este de tip run-n’-gun RPG: P. Wal­ter Tug­nut, un bețin îna­r­mat până-n dinți (și cu un vehi­cul la fel de dotat pen­tru răz­boi), aleargă robo­ții și-i pune la res­pect. Cu mitraliera!

Jocul dis­pune și de un mod de joc CO-OP, adică-l puteți juca împre­ună atât în par­te­ne­riat cât și-n mod com­pe­ti­tiv, în așa-zisa „co-opetition”, unde tre­buie să lucrați împre­ună pen­tru a „curăța” robo­ții, însă tot­o­dată veți lupta pen­tru cel mai bun scor (la roboți distruși).

   Dis­trac­tiv și nese­rios, Shoot Many Robots pare per­fect pen­tru o după-amiază dis­trac­tivă, petre­cută cu prietenii.

   Voi ce jocuri de acest gen preferați?